Stručne službe

Stručne službe za izvansudsku nagodbu postoje u svakom županijskom središtu.