INTERVJU s prof.dr.sc. Koller-Trbović na temu restorativne pravde i izvansudske nagodbe u RH

Prof.dr.sc. Koller Trbović jedna je od osnivačica naše Udruge i izuzetno zaslužna članica koja je tijekom svog radnog vijeka kroz razne projekte u području izvansudske nagodbe pomaknula granice dosadašnjeg kazneno-pravnog sustava ustrajući u ideji, ali i znanstveno-utemeljenoj praksi i provedbi izvansudske nagodbe za mlade u sukobu sa zakonom. Poveznica koja slijedi donosi zanimljiv intervju s njom o današanjoj praksi i radu s djecom i mladima s problemima u ponašanju, ali i izvansudskoj nagodbi. Pročitajte cijeli intervju klikom na http://tinyurl.com/ybg5n6dt!

IZVJEŠĆE UDRUGE GLAVNOM TAJNIKU UJEDINJENIH NARODA O PRIMJENI TEMELJNIH NAČELA PROGRAMA RESTORATIVNE PRAVDE I ISKUSTVIMA I NAJBOLJOJ PRAKSI U PRIMJENI RESTORATIVNE PRAVDE U KAZNENIM PREDMETIMA

Na zahtjev Glavnog tajnika UN-a Ministarstvu pravosuđa RH 11.11.2016. dostavili smo izvješće o radu i doprinosu Udruge u području restorativne pravde u kaznenim predmetima (cjelovito izvješće Udruge dostupno na poveznici ispod).

Ministarstvo pravosuđa je putem Stalnog predstavništva Republike Hrvatske pri OESS-u, UN-u i međunarodnim organizacijama u Beču, zaprimilo diplomatsku notu Ureda Ujedinjenih naroda za droge i kriminal, kojom Glavni tajnik Ujedinjenih naroda želi skrenuti pažnju Vlade Republike Hrvatske na Rezoluciju Ekonomskog i socijalnog vijeća (ECOSOC-a)  2016/17 pod naslovom, "Restorativna pravda u kaznenim stvarima", usvojenu 26. srpnja 2016. godine (veza na Rezoluciju i diplomatsku notu je niže navedena).

U operativnom stavku 1. navedene Rezolucije, od Glavnog tajnika je zatraženo prikupljanje podataka od država članica UN-a i drugih o uporabi i primjeni Temeljnih načela programa restorativne pravde u kaznenim stvarima navedenih u dodatku ECOSOC-ove Rezolucije 2002/12  te o iskustvima i najboljoj praksi u primjeni restorativne pravde.

Poveznice na dokumente:

Rezolucija Ekonomskog i socijalnog vijeća (ECOSOC-a)  2016/17 "Restorativna pravda u kaznenim stvarima"
Diplomatska nota Ureda Ujedinjenih naroda za droge i kriminal
Izvješće Udruge za izvansudsku nagodbu

Studenti socijalne pedagogije obilježavaju MEĐUNARODNI TJEDAN RESTORATIVNE PRAVDE

Međunarodni tjedan restorativne pravde već se tradicionalno obilježava svake godine u cijelom svijetu. Studenti prve godine diplomskog studija socijalne pedagogije uključili su se u aktivnost na način da će u studenom 2016.g. (u sklopu tjedna restorativne pravde) izraditi letak za informiranje žrtava i počinitelja kaznenih djela o izvansudskoj nagodbi u tzv. child-friendly verziji, odnosno na jeziku prilagođenom mladima.

Prof.dr.sc. Nivex Koller Trbović dobila NAGRADU ZA PROMICANJE IDEJE MIRENJA

Hrvatska udruga za mirenje u području restorativne pravde dodijelila je prof. dr. sc. Nivex Koller Trbović, članici Udruge za izvansudsku nagodbu i profesorici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, ovogodišnju nagradu za promicanje ideje mirenja (za medijatora restorativne pravde) u sklopu četvrtog Tjedna mirenja i svečanosti povodom Svjetskog dana rješavanja sukoba 20. listopada 2016.

Izvansudska nagodba USPJEŠNA U 70% SLUČAJEVA U 2015. godini

Zahvaljujući podacima koje su nam poslali posrednici, utvrdili smo da je 2015. godine u Hrvatskoj provedeno ukupno 170 slučajeva izvansudske nagodbe od čega je 70% uspješno. Najčešći razlog neuspješnosti je nesuradnja žrtve kaznenog djela.

Od ukupnog broja naloženih posebnih obveza u okviru uvjetovanog oportuniteta u 2015.g. (N=1159), na izvansudsku nagodbu otpada 14,66%. Pri tome je važno napomenuti da je ranijih godina taj broj iznosio oko 8%. To znači da unatoč (neobjašnjivom) padu kriminaliteta maloljetnika i unatoč ZNAČAJNOM PADU BROJA NALOŽENIH IZVANSUDSKIH NAGODBI od strane državnog odvjetništva za mladež, UDIO IZVANSUDSKIH NAGODBI U UKUPNOM BROJU POSEBNIH OBVEZA PO ČLANKU 72. Zakona o sudovima za mladež IPAK RASTE u odnosu na ranije godine.
 

Rad „PROVJERA USPJEŠNOSTI IZVANSDUSKE NAGODBE ZA MLADE U SUKOBU SA ZAKONOM U HRVATSKOJ“

studentice socijalne pedagogije Ane Modrić obranjen je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u rujnu, 2016. 

Cilj istraživanja bio je ispitati uspješnost izvansudske nagodbe u 2015. godini u Republici Hrvatskoj uvidom u proces i ishod te posebne obveze. Shodno tome, u radu je predstavljen model restorativne pravde (izvansudska nagodba) koji je razvijen po uzoru na austrijski i njemački model, a primjenjuje se u prethodnom postupku prema maloljetnim i mlađim punoljetnim počiniteljima kaznenih djela, unazad 15 godina kod nas.

Istraživanje je provedeno na prigodnom uzorku od 110 počinitelja (osumnjičenika) kaznenih djela koji su tijekom 2015. godine sudjelovali u procesu izvansudske nagodbe na temelju dobivenih podataka od 11 od ukupno 21 službe za izvansudsku nagodbu. Podaci su prikupljeni pomoću Upitnika koji je kreiran u svrhu dobivanja informacija o ključnim aspektima izvansudske nagodbe, odnosno o obilježjima osumnjičenika, počinjenog kaznenog djela,  tijeka procesa izvansudske nagodbe te njegovog ishoda, odluke državnog odvjetništva po završetku procesa te povrat, odnosno recidivizam osumnjičenika.

Rezultati istraživanja ukazuju na poštivanje zakonsko-stručnih kriterija za primjenu procesa izvansudske nagodbe koja je u skoro svim slučajevima naložena kao samostalna posebna obveza. Također se pokazalo da u u većini slučajeva ili gotovo svi mladi preuzimaju odgovornost za počinjeno kazneno djelo te po prvom pozivu/kontaktu s posrednikom dobrovoljno pristaju na sudjelovanje u procesu s ciljem djelovanja u smjeru popravka ili nadoknade štete nastale počinjenjem kaznenog djela. Uspješnost izvansudske nagodbe može se promatrati kroz postignuti sporazum u 68% slučajeva.
 

STUDIJSKI POSJET vodećem institutu za restorativnu pravdu u Europi

Anja Mirosavljević, članica Udruge, tjedan je dana u lipnju, 2016. g. boravila na Institutu za kriminologiju u Leuvenu (Belgija) te Europskom forumu za restorativnu pravdu.

Svrha boravka bilo je unaprjeđenje suradnje i razmjena znanja i iskustava u području restorativne pravde s vodećim svjetskim znanstvenicima u ovom području. U sklopu boravka posjećene su i medijacijske službe u Belgiji.

Rad „IZVANSUDSKA NAGODBA IZ PERSPEKTIVE POSREDNIKA“

Studentica socijalne pedagogije Anica Markulj obranila je diplomski rad u lipnju, 2016. čiji je cilj bio opisati doživljaj izvansudske nagodbe od strane posrednika i njihove uloge u tom procesu sa svrhom dobivanja dubljeg uvida u posredničku praksu. U istraživanju je sudjelovalo pet posrednica iz dvije Stručne službe za izvansudsku nagodbu (Zagreb i Osijek). Metoda kojom su prikupljeni podatci je fokusna grupa.

Rezultati istraživanja dali su uvid u perspektivu posrednika o izvansudskoj nagodbi. Kroz 11 tema opisana su saznanja o motivaciji posrednika za rad, doživljaju izvansudske nagodbe, kriterijima za uspjeh procesa, vlastitoj ulozi i doprinosu uspjehu nagodbe, karakteristikama dobrog posrednika, najzahtjevnijem dijelu posredničke uloge, pomažućim i otežavajućim čimbenicima, osobnim dobitcima te preporukama za poboljšanje kvalitete izvansudske nagodbe u Hrvatskoj.

Rezultati ukazuju kako je uloga posrednika u procesu izvansudske nagodbe ključna iz perspektive samih posrednika, odnosno da kvalitetnim vođenjem procesa posrednik vodi prema uspješnoj izvansudskoj nagodbi. Iz tog razloga posrednici vide važnim razvijanje i održavanje vlastitih stručnih kompetencija. Također, prepoznaju da na kvalitetu njihovog rada djeluju i materijalni i objektivni uvjeti rada, što stvara obvezu odgovarajućih struktura za unaprjeđenje organizacijskih značajki izvansudske nagodbe u Hrvatskoj.


Cijeli rad je dostupan na poveznici https://repozitorij.erf.unizg.hr/islandora/object/erf%3A33

"Medijacija u kaznenom postupku za mlade" na MEĐUNARODNOM KONGRESU STUDENATA „ERFUSS..'16."

"Medijacija u kaznenom potupku za mlade" naziv je plenarnog predavanja dr. sc. Anje Mirosavljević održanog  17.4.2016. na 2. međunarodnom kongresu studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta "ERFUSS..'16." u Zagrebu.
Plenarno predavanje održano je na zahtjev studenata koji su ovu temu prepoznali važnom i vrijednom za dijeljenje s kolegama što nam je izrazito drago!

PRAVOBRANITELJA ZA DJECU PREPORUČA ŠIRENJE IZVANSUDSKE NAGODBE NA POPULACIJU MALOLJETNIH POČINITELJA DJELA PREKRŠAJA

U svom izvješću za 2015. godinu, kao i proteklih godina, Pravobraniteljica za djecu izvansudsku nagodbu izdvaja kao model dobre prakse za djecu u sukobu sa zakonom i podupire njeno širenje na druge populacije.

Udruga sudjelovala u TJEDNU MIRENJA U ORGANIZACIJI HRVATSKE UDRUGE ZA MIRENJE u Zagrebu

U listopadu 2015. g. Anja Mirosavljević, članica Udruge, prezentirala je rad Udruge, model izvansudske nagodbe kao i rezultate istraživanja o perspektivi počinitelja i žrtava o doživljaju ove posebne obveze u Hrvatskoj.

Udruga sudjelovala na 15. GODIŠNJOJ KONFERENCIJI EUROPSKOG DRUŠTVA ZA KRIMINOLOGIJU u rujnu, 2015.

Članice Udruge dr. sc. Anja Mirosavljević i prof. dr. sc. Nivex Koller Trbović predstavljale su na konferenciji u Portugalu izvansudsku nagodbu s izlaganjem „Victim-offender mediation in Croatia: perspective of crime victims and juvenile offenders“.

Druga godišnja KONFERENCIJA O ŠKOLSKOJ MEDIJACIJI

u organizaciji Foruma za slobodu odgoja održana je u Zagrebu 12.2.2016. Uz pregršt zanimljivih tema iz ovog područja, i dr.sc. Anja Mirosavljević, članica Udruge, održala je IZLAGANJE NA TEMU RESTORATIVNE PRAVDE i medijacije između žrtve i počinitelja kaznenog djela.

STUDENTI 1. godine diplomskog studija socijalne pedagogije uključili su se u obilježavanje Tjedna restorativne pravde

Cilj projekta naziva „Izvansudska nagodba: Što znamo i što trebamo znati“ kojeg provode studenti diplomskog studija socijalne pedagogije Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta jest predstavljanje izvansudske nagodbe u Tjednu obilježavanja restorativne pravde u mjesecu studenom. Projektom je planirano provjeriti koliko je javnost upoznata s pojmom restorativne pravde i izvansudske nagodbe, što će na kraju biti i vidljivo kroz kratki video kojeg su studenti pripremili. Osim toga, samim projektom predviđeno je prethodno navedene pojmove i koncepte približiti široj javnosti i to prvenstveno kroz pružanje informacija o prednostima njihove provedbe u hrvatskom maloljetničkom zakonodavstvu.
Kroz ovaj projekt željeli bi pokazati javnosti da restorativna pravda i izvansudska nagodba predstavljaju bolji i uspješniji način ublažavanja posljedica kaznenog djela za počinitelja, žrtvu i zajednicu. U konačnici, potiču korištenje zajedničkih snaga kako bi se pronašao način da nastala situacija rezultira krajnjom mogućom dobrobiti svih uključenih strana.

A group of graduate social pedagogy students will try to promote Out-of-court settlement troughout their project ''Out-of-court settlement. What do we know and what we should know''  during November.  In a short movie they made, the public will be able to see perspectives from different people on their understanding of restorative justice and Out-of-Court Settlement. Also, the students will try to promote the concept of restorative justice and Out-of-court settlement through informing broader public about its main elements and most importantly, about the benefits of their implementation in Croatian juvenile court system.
The main aim of this project is to show people that restorative justice, as well as Out-of-court settlement, are a good way in reducing the negative aftermaths of crime, as well as a path in making a better, more forgiving and compassionate society for the victims, offenders and the whole community.


 

NOVI UPRAVNI ODBOR Udruge

izabran je na izvanrednim izborima 12.6.2015. Čestitamo novim članicama a one su:
Ružica Korov- predsjednica
Đurđica Petran- dopredsjednica
Sanja Vladović- tajnica
Ana Bakšić- blagajnica
Helena Kristek- pridruženi član

 

"IZVANSUDSKA NAGODBA JE PRAVI BISER MEĐU INSTITUTIMA MALOLJETNIČKOG KAZNENOG PRAVA",

poručila nam je Božica Cvjetko na Skupštini Udruge 12.6.2015. u Zagrebu.

Zahvalnice za poseban doprinos u razvoju izvansudske nagodbe za mlade u sukobu sa zakonom u Hrvatskoj dodijeljene su BOŽICI CVJETKO i MARIJI KOREN MRAZOVIĆ.

Božica Cvjetko osobno je preuzela zahvalnicu te se posebno zahvalila i Udruzi, ali i kolegama koji su projekt izvansudske nagodbe i započeli pred 15 godina. Donosimo tekst njene zahvale u nastavku:
„Srdačna hvala na vašem pozivu i dodijeljenoj mi zahvali za rad na projektu izvansudske nagodbe. Moram priznati da sam bila jako uzbuđena kad sam dobila poziv kolegice Davorke Lalić Lukač da budem ponovno sa svima vama. Unatoč mirovini nisam prestala pratiti što se događa na tom području i u mislima sam bila često s vama. Ono što se voli se ne zaboravlja!
Izvansudska nagodba je pravi biser među institutima maloljetničkog kaznenog prava i rad na tom projektu od samih početaka bio je za mene veliki izazov. Ipak najveće zasluge za projekt idu svakako začetnicima cijelog projekta prof. dr. sc. Nivex Koller Trbović, prof dr. sc. Antoniji Žižak i Mariji Koren Mrazović iz ondašnjeg Ministarstva rada i socijalne skrbi. Bilo je lijepo surađivati s vama, kao uostalom i sa svim prvim timovima. Posebna hvala mojim kolegama iz općinskih državnih odvjetništava u Zagrebu, Osijeku i Splitu koji su se s velikim žarom prihvatili tog posla!
U ovom trenutku nikako ne smijem zaboraviti spomenuti naše drage mentore i supervizore gospodina Hansa Schmidta iz udruge Novi početak iz Graza, kojeg nažalost nema više među nama, i gospođu Brigittu koji su nam nesebično pomagali i doprinosili toploj atmosferi i kojih se zato uvijek rado sjetim.
Iako znam da im to ne bi bilo pravo moram spomenuti i prof. dr. sc. Mladena Singera i gospodina Franju Hirjana, umirovljenog zamjenika Državnog odvjetništva Republike Hrvatske koji su – kao što je mnogima ovdje poznato – na problematici maloljetničke delinkvencije i kaznenopravne zaštite radili cijeli svoj radni vijek uvijek zajedno i koji su nas prošle godine napustili u istom mjesecu, baš kao da su se tako dogovorili.
Oni dvoje kao veliki zaljubljenici svog posla bili su i u mirovini stalno uz mene i svojom profesionalnom zanesenošću pratili naš projekt i radovali se svakom uspjehu. Da su tu, bili bi sretni da projekt ide dalje.
Još jednom svima na svemu srdačna hvala!“

 

Održana supervizija posrednika iz Osijeka i Zagreba s austrijskom medijatoricom

Karin Michalek 11. i 12. lipnja, 2015. u Zagrebu uz podršku UNICEF-ovog Ureda za Hrvatsku.

 

Istraživanje "Izvansudska nagodba-perspektiva oštećenika i mladih u sukobu sa zakonom"

Predsjednica Udruge Anja Mirosavljević obranila je doktorsku disertaciju navedenog naziva 10.travnja, 2015. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu- Studijskom centru socijalnog rada.

Radi se o prvom složenom istraživanju izvansudske nagodbe u RH iz perspektive sudionika koji su direktno uključeni u taj postupak. 

Cijela disertacija dostupna je na poveznici: http://www.uisn.hr/data/uploads/anja-mirosavljevic-doktorat-.pdf

Izvansudska nagodba za mlade u sukobu sa zakonom potpuna je novost u odnosu na dosadašnje intervencije u Hrvatskoj i jedini je program restorativne pravde u kaznenom pravu u nas. Riječ je o jedinoj intervenciji koja je usmjerena na žrtve i podrazumijeva susret žrtve i počinitelja. Kroz međusobni dijalog i uz posredstvo profesionalnog posrednika sudionici pokušavaju naći za obje strane zadovoljavajuće rješenje s ciljem nadoknade štete počinjene kaznenim djelom.

Unatoč činjenici da u svijetu postoji velik broj istraživanja restorativne pravde koja svjedoče o dobitcima od takvih programa za sudionike, hrvatski model izvansudske nagodbe do sada je provjeravan u odnosu na neke aspekte njegove učinkovitosti dok iskustvo i doživljaj izvansudske nagodbe od strane sudionika (žrtava i počinitelja) nisu empirijski provjeravani. Nedvojbeno je da unutar istog modela restorativne pravde ipak postoje određene specifičnosti u provedbi pa i to zahtijeva provjere pojedinih, specifičnih modela i usporedbu s drugima. Zato ovo istraživanje doprinosi i provjeri do sad stečenih znanja o restorativnoj pravdi. Ovo istraživanje doprinijelo je odgovoru što izvansudsku nagodbu čini uspješnom iz perspektive sudionika te kako ju sudionici doživljavaju i tumače.

S ciljem istraživanja i opisa doživljaja i iskustva s izvansudskom nagodbom kroz perspektivu korisnika (oštećenika i osumnjičenika) te ispitavanja i opisa značenja koje korisnici pripisuju iskustvu sudjelovanja u izvansudskoj nagodbi, provedeno je istraživanje primjenom kvalitativne metodologije s 14 žrtava i 17 počinitelja koji su sklopili sporazum na kraju izvansudske nagodbe u Zagrebu i Osijeku. Podaci su obrađeni induktivnom tematskom analizom. Generalni zaključci su kako slijedi:

Iskustvo žrtava s nagodbom je pozitivno na što utječe doživljaj izvansudske nagodbe kroz brojne dobitke za žrtvu, doživljaj pozitivne atmosfere i pozitivan doživljaj posrednika kao čuvara procesa, pozitivan doživljaj počinitelja i procesa koji dovodi do olakšanja.  Ipak, u perspektivi žrtava uočeni su odstupajući slučajevi. Naime, radi se o greškama i nepravilnostima u proceduri izvansudske nagodbe. To znači da je s velikom sigurnošću  moguće identificirati indikatore negativne perspektive žrtava u slučaju uspješne nagodbe.

Značenje koje žrtve pridaju iskustvu sudjelovanja u izvansudskoj nagodbi moguće je opisati kroz nadtemu Zadovoljstvo procesom i ishodima izvansudske nagodbe koja govori o doživljaju izvansudske nagodbe kao dobitku na mnogim područjima i razinama, ili izvansudskoj nagdobi kao ukupnom dobitku za žrtve. Drugo značenje koje oštećenici pripisuju iskustvu sudjelovanja i doživljaju izvansudske nagodbe definirano je u drugoj nadtemi Izvansudska nagodba je dovoljna za žrtve, ali ne i za počinitelje. Ova nadtema govori o tome da da je ova mjera dovoljna za žrtve, što znači da su one zadovoljne onime što su doživjele i postigle kroz proces izvansudske nagodbe, ali donosi i perspektivu koja šalje poruku da žrtve izvansudsku nagodbu ne doživljavaju dovoljnom za počinitelje, posebno ne u smislu prevencije recidivizma.

Ključna spoznaja iz perspektive počinitelja je, kao i kod žrtvava, pozitivan doživljaj i iskustvo s izvansudskom nagodbom po uspješno okončanom završetku. Iako u proces najčešće kreću usmjereni na vlastitu dobrobit i sa snažnim emocijama straha, nelagode, po njegovom okončanju prepoznaju brojne dobitke za sebe te nešto skromnije za žrtvu (iako spominju cijeli dijapazon dobitaka za oštećenika, o tome govore sažeto i šturo). Stoga izvansudsku nagodbu doživljavaju kao mjeru koja je povoljnija za njih nego za žrtve. Oštećenike doživljavaju pozitivnije od očekivanog i često usmjerene na pomoć njima. Doživljaj posrednika i atmosfere istovjetan je doživljaju žrtava. Dakle, on je bolji od očekivanog i izrazito pozitivan u većini doživljaja sudionika. Posebno značajan je uvid da velik dio počinitelja doživljajava transformaciju ili preobrazbu, mogli bismo reći - metamorfozu tijekom procesa. To znači da proces dovodi do promjene emocija kod većine osumnjičenika (od negativnih, straha, neugode, nelagode do osjećaja olakšanja i sreće).

No unatoč navedenom, kao i kod oštećenika, propusti u poštivanju standarda provedbe procesa dovode do problema tijekom zajedničkog susreta žrtve i počinitelja, ali i, mogli bismo reći, manje restorativnih ishoda od onih koje bi se, sukladno teorijskim postavkama restorativne pravde, mogli očekivati (riječ je o odstupajućim slučajevima).

U kontekstu značenja koje osumnjičenici pridaju sudjelovanju u procesu, važna je nadtema Izvansudska nagodba je orijentirana na počinitelje. Počinitelji prepoznaju izvansudsku nagodbu kao mjeru koja njima donosi puno dobitaka i zadovoljstvo, dok su, ipak, manje orijentirani na dobitke za žrtve. No, također, manje govore o dobicima za sebe u smjeru promjene ponašanja, prevencije recidivizma i slično, pa se možda u tom kontekstu može govoriti da se perspektiva počinitelja donekle podudara s perspektivom žrtava da nagodba nije dovoljna za počinitelje, iako oni sami smatraju da je za njih dovoljna. Druga nadtema Izvansudska nagodba je bolja nego sud za počinitelje također govori o njihovom razumijevanju mjere. Pozitivan doživljaj izvansudske nagodbe temeljen je na tome da je nagodba bolja za njih nego sud. Za takav je doživljaj zaslužno više elemenata: pozitivan doživljaj posrednika, žrtve, ali i proces. (Mirosavljević, 2015.)

 

Tjedan restorativne pravde

 

obilježava se od 16. do 23. studenog ove godine po cijelom svijetu. Ovogodišnja tema je „Inspirinig innovation“ U tu svrhu, studenti socijalne pedagogije u sklopu kolegija Izvansudska nagodba na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu idućeg će tjedna imati akciju čiji je cilj podići svjesnost o restorativnoj pravdi među studentima i nastavnicima na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu.

Na različitim fakultetskim punktovima od 10 do 16. 11. 2014. postavit će plakate s jednostavnim pitanjem poput „Koji je tvoj doživljaj restorativne pravde?“ na koji će kolege studenti dopisivati svoja razmišljanja i ideje.
19.112014., u sklopu nastave na kolegiju Izvansudska nagodba, analizirat će postere i izvući osnovne poruke i zaključke temeljem čega će izraditi „službeni“ poster o restorativnoj pravdi i izložiti ga na fakultetu tijekom Tjedna Restorativne pravde.


Restorative Jusice Week

The International Restorative Justice Week 2014 will take place on November 16-23. The theme is INSPIRING INNOVATION. During the restorative justice week students enrolled in Out-of-course settlement course will have an action at the Faculty in order to raise awareness among students and professors from all three Faculty programs (social pedagogy, rehabilitation and speech pathology) about restorative justice.
They will put posters all around Faculty during November 10-16 with simple questions such is „Your understanding and experience with restorative justice is... „  which have to be fulfilled by their colleagues.

On November, 19, during the elective course „Out-of-court settlement“  they will analyse the posters and make „official“ one with main messages and conclusions which will be exposed at the Faculty for the rest of the RJ week.

 

Pilot-projekt "Medijacije između žrtve i maloljetnog počinitelja prekršajnog djela"

odobren je i finaniran od strane Ministarstva socijalne politike i mladih, a nastao je u suradnji Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Visokog prekršajnog suda u Zagrebu i Udruge i krenuo je u listopadu, 2014. 

Trajat će godinu dana i pilotirat će 20 slučajeva.

 

Konferencija "A victim-led criminal justice system"

održava se u Londonu 19. i 20.11.2014.

Detalji na: www.rj4all.info/content/Call2014

 

Simpozij „Social work with youth in conflict with the law“ 

12 znanstvenika i stručnjaka iz Ujedinjenog Kraljevstva, SAD-a, Norveške, Nizozemske, Albanije i Hrvatske okupilo se na sedmodnevnom simpoziju u Dubrovniku od 1. do 7.6.2014. s ciljem kritičke debate o postojećim politikama i praksama pravosudnih sustava u odnosu na mlade u sukobu sa zakonom. Poseban naglasak bio je stavljen na pitanja razvoja učinkovitijih, humanijih i PARTICIPATIVNIH odgovora društva na maloljetničku delinkvenciju koji su održivi i izravno utječu na promjene u praksi, te se odmiču od fokusa s rizika prema SNAGAMA, JAKOSTIMA i POZITIVNIM uporištima u osobnosti mladih i njihovoj okolini.

Restorativna pravda pa i izvansudska nagodba jedan je od takvih društvenih odgovora.

 

ETIČKI KODEKS POSREDNIKA U IZVANSUDSKOJ NAGODBI za mlade u sukobu sa zakonom

donešen je na Skupštini Udruge za izvansudsku nagodbu 24.3.2014.g. koji sadrži vrijednosna ishodišta i standarde profesionalnog ponašanja posrednika u obavljanju poslova posredovanja kroz izvansudsku nagodbu u kaznenim i prekršajnim postupcima. Ciljevi Kodeksa su: osiguravanje smjernica za profesionalno postupanje posrednika u procesu izvansudske nagodbe, uspostavljanje smjernica za osiguravanje uvjeta i načina zaštite stranaka i razvijanje povjerenja u izvansudski postupak i medijaciju općenito.

Cijeli Kodeks dostupan je ovdje.

 

Članak "USPOREDBA HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA O ZAŠTITI ŽRTAVA I SVJEDOKA KAZNENIH DJELA S DIREKTIVOM 2012/29/EU

o uspostavi minimalnih standarda, prava, podrške i zaštite žrtava zločina“ nudi uvodnu razradu pojma žrtve, te detaljnu analizu pojedinih članaka Direktive, uspoređujući ga s trenutnim normativnim okvirom u Republici Hrvatskoj. Iz tog razloga ovaj je članak vrlo informativan te nudi tumačenje implementacije Direktive u našim zakonima koji su relativno dobro napisani, međutim pitanje njihove provedbe u praksi, međusektorske suradnje i umrežavanja s ciljem stvarne zaštite žrtava kaznenih djela za sada nije na zavidnoj razini. Članak 12. Direktive eksplicitno govori o restorativnoj pravdi i mogućnostima izvansudske nagodbe u kaznenom postupku/medijacije između počinitelja i žrtve koja, kada je riječ o odraslima, u Hrvatskoj niti ne postoji, a većina je europskih država (uključujući i neke iz Centralne i Istočne Europe!) taj model implementirala u praksu i na odrasle počnitelje kaznenih djela. Je li navedena Direktiva „vjetar u leđa“ širenju izvansudske nagodbe na odrasle i hoće li planirano donošenje Nacionalne strategije za razvoja sustava podrške žrtvama i svjedocima u RH biti značajan doprinos u tom smjeru?
Članak:  http://www.mup.hr/UserDocsImages/PA/onkd/3-2013/rasic_veber.pdf 

 

Trening "Restorative Practitioner" 

u organizaciji International Institute for Restorative Practices održan je u Budimpešti od 28.4. do 1.5.2014. Trening su vodili iskusni britanski stručnjaci Les Davey i John Boulton. U 4 dana predstavili su različite modele restorativnog pristupa koje su sudionici i isprobali primjenjive ne samo u području kaznenog prava, već i obrazovanja, socijalne skrbi (posebno u radu s rizičnim obiteljima), ali i zatvorskog sustava bilo za rješavanje konflikata među zatvorenicima, restoraciju žrtvama kaznenih djela, pripremu za otpust i slično.

Na treningu je sudjelovala i naša Anja Mirosavljević.
Ideja je mnogo, mogućnosti primjene na pretek- čeka nas još puno posla na našem restorativnom putu!

 

Posrednica Ena Grgić za Slobodnu Dalmaciju o izvansudskim nagodbama

Naša nova posrednica za list Slobodna Dalmacija govorila je o izvansudskoj nagodbi. Cijeli članak možete pročitati ovdje

 

U emisijima Aktualno Radio Istre i Tema dana Radio Knina

na temu izvansudske nagodbe gostovale su Valentina Otmačić, predstojnica UNICEF-ovog ureda za Hrvatsku, Milanka Opačić, potpredsjednica Vlade i ministrica socijalne politike i mladih, i naše Sandra Soric i Anja Mirosavljević. 

Poslušajte o čemu je bilo riječi u emisiji Tema dana klikom na ovaj link.

Uz to, zagrebačka posrednica Vesna Gmaz Luški gostovala je na Dnevniku 3, a zajedno s Anjom Mirosavljević i u emisiji uživo na Z1 televiziji naziva Zoom Zoom Zagreb u kojoj su govorile o modelu izvansudske nagodbe u Hrvatskoj, njegovoj implementaciji, prednostima te koracima i tijeku procesa. 

 

SVEČANA DODJELA POTVRDA NOVIM POSREDNICIMA u izvansudskoj nagodbi

Djeca i mladi u sukobu sa zakonom mogu računati na 39 novih posrednika koji su 24.3.2014. primili svoje potvrde o završenoj jednogodišnjoj edukaciji o izvansudskoj nagodbi u kaznenim postupcima prema djeci i mladima. To znači da će se postupci mirenja od sada provoditi u svim županijskim središtima.
Naime, prije edukacije koju je pokrenuo UNICEF u suradnji s Ministarstvom socijalne politike i mladih, Udrugom za izvansudsku nagodbu i Državnim odvjetništvom, u Hrvatskoj je bilo svega 16 posrednika koji su radili samo na području Zagreba, Osijeka i Splita.
Primjenom izvansudske nagodbe počinitelji kaznenih djela srednje težine umjesto kazne koja bi im bila izrečena na sudu i stigme počinitelja kaznenog djela, dobivaju priliku preuzeti odgovornost i popraviti počinjenu štetu. Žrtva, pak, dobiva priliku suočiti se s počiniteljem, dobiti ispriku i izravno dogovoriti način obeštećenja koji njemu najviše odgovara.
Posrednike u izvansudskoj nagodbi u kaznenim postupcima prema djeci i mladima čine uglavnom socijalni pedagozi, socijalni radnici, psiholozi i pravnici. Njih ukupno 55 je za svoje zahtjevno zanimanje moralo proći opsežnu edukaciju koja se sastojala od usvajanja teorijskog znanja i učenja kroz igru uloga, te praktičnog rada uz vodstvo mentora.
Posredovanje u kaznenim postupcima prema djeci i mladima, u usporedbi s ostalim mjerama, donosi brojne prednosti i za počinitelja i za žrtvu. Djeca i mladi su 2012. godine, prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, počinili 4438 kaznenih djela. Prema hrvatskim propisima djeca starija od 14 godina mogu kazneno odgovarati za svoje postupke. Stopa recidivizma kod djece i mladih koji su bili uključeni u izvansudsku nagodbu je između 10 i 13 posto, dok se u sukobu sa zakonom ponovno našlo čak 30 posto onih koji su bili uključeni u druge odgojne mjere kao što su, primjerice, sudski ukor, upućivanje u disciplinski centar, pojačana briga i nadzor, pojačana briga i nadzor uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi, upućivanje u odgojnu ustanovu, upućivanje u odgojni zavod i druge.
„Djeca koja su u sukobu sa zakonom svojim ponašanjem traže sustavnu pomoć i podršku društva od stvaratelja politika do različitih stručnjaka, roditelja kao i drugih osoba koje skrbe o djeci kako bi se promijenile okolnosti njihovog odrastanja. Izvansudska nagodba je zasigurno jedan od modela putem kojeg se prema djeci postupa s dostojanstvom, poštovanjem i brigom te pruža mogućnost djetetu da u skladu s vlastitim mogućnostima uvidi posljedice, popravi ili nadoknadi štetu počinjenu kaznenim djelom. Neskromno možemo reći da medijatori u izvansudskoj nagodbi predstavljaju ključnu poveznicu između sustava pravosuđa, djeteta i osobe kojoj je načinjena šteta", poručila je na skupu potpredsjednica Vlade i ministrica socijalne politike i mladih Milanka Opačić.
„Iz osobnog iskustva rada na transformaciji sukoba s djecom i mladima imala sam prilike svjedočiti brojnim prednostima koje medijacija ima nad tzv. tradicionalnim sustavom dijeljenja pravde. Jedna od najznačajnijih prednosti medijacije, po mom mišljenju, jest ta da se medijacijom može "izliječiti" narušeni odnos između počinitelja i žrtve, odnos koji je u tradicionalnom sustavu pravde stavljen u drugi plan. A upravo su dobri odnosi među ljudima jedan od najvažnijih aspekata zdravog društva kakvom težimo; odnosi koji nisu utemeljeni na strahu od kazne, nego na poštivanju drugoga te na osobnoj i građanskoj odgovornosti. Stoga je širenje modela izvansudske nagodbe iznimno korisno i vrijedno, kako za djecu počinitelje kaznenih djela tako i za društvo u cjelini", rekla je predstojnica Ureda UNICEF-a Valentina Otmačić, čestitavši svim medijatorima i njihovim edukatorima.
Dosadašnja praksa izvansudske nagodbe u Hrvatskoj pokazuje čak 80-postotnu uspješnost svih slučajeva, nepokretanje sudskog postupka u više od 85 posto slučajeva te zadovoljstvo žrtava i počinitelja u čak 95 posto slučajeva. Velika većina postupaka, čak 75 posto, završena je u roku od tri mjeseca a preostali za šest mjeseci, što je izuzetno brzo u usporedbi s uobičajenim trajanjem sudskih postupaka. Da bi Državno odvjetništvo pristupilo izvansudskoj nagodbi, za počinjeno kazneno djelo treba biti propisana kazna do pet godina zatvora, ne smije se raditi o beznačajnom deliktu kao ni o teškom kaznenom deliktu sa smrtnim posljedicama ili silovanju, brutalnom i planiranom nasilju.

Izvor: www.unicef.hr

 

Radionica ACCESSIBILITY AND INITIATION OF RESTORATIVE JUSTICE

održana je 20. i 21.3.2014. u Zagrebu u organizaciji Europskog foruma za restorativnu pravdu. Tijekom dvodnevnih akivnosti 30-ak sudionika upoznalo se sa švedskim, norveškim, portugalskim, rumunjskim i hrvatskim modelima restorativne pravde, posebnice medijacije između žrtve i počinitelja.
Radionicu su vodili renomirani stručnjaci iz navedenih zemalja, a hrvatski trener bila je naša Anja Mirosavljević uz koju su na radionici prisustvovale i zagrebačke posrednice Vesna Gmaz Luški i Vesna Vinčić.

 

ODRŽANO PREDAVANJE NA TEMU IZVANSUDSKE NAGODBE U LJUBLJANI 14.1.2014.

u organizaciji i na poziv Društva medijatora Slovenije.
Predavači: Anja Mirosavljević i Vesna Gmaz Luški.

 

IV. GODIŠNJA KONFERENCIJA VIKTIMOLOŠKOG DRUŠTVA SRBIJE

naziva "Žrtve i suvremeni odgovori na kriminalitet: između zaštite i zloupotrebe" održala se 28. i 29.11.2013.g. u Beogradu. Sudjelovali smo s izlaganjem "Evaluacija izvansudske nagodbe za mlade u sukobu sa zakonom u zagrebačkoj stručnoj službi i neke karakteristike žrtava".

 

RADIO EMISIJA Deveti krug na temu izvansudske nagodbe 

Može li se izvansudskim nagodbama u kaznenim postupcima prema mladima spriječiti trajna stigmatizacija? Koliko ovakvi postupci smanjuju mogućnost ponavljanja kaznenih djela? O tome je u radio emisiji 19.11.2013. govorila Martina Tomić Latinac (UNICEF Ured za Hrvatsku).

Snimku emisije poslušajte na linku: http://radio.hrt.hr/aod/deveti-krug-izvansudska-nagodba-u-kaznenim-postupcima-prema-mladima/43396/

 

PROMOCIJA PRIRUČNIKA

"Izvansudska nagodba u kaznenom postupku za mlade u sukobu sa zakonom u Republici Hrvatskoj

      

održana je 15.11.2013. u hotelu Dubrovnik-Zagreb.

„Naš cilj je osigurati da izvansudska nagodba bude pristupačna svoj djeci u Hrvatskoj, kao odgovor na rastuću potrebu da ne kriminaliziramo djecu već utječemo na pozitivnu promjenu njihova ponašanja", istaknula je  na predstavljanju našeg priručnika potpredsjednica Vlade i ministrica socijalne politike i mladih Milanka Opačić. Posebno nam je drago da su promociji uz nju prisustvovali i zamjenica ministra pravosuđa Sandra Artuković Kunšt, predsjednik Hrvatske udruge za mirenje Srđan Šimac, te brojni drugi predstavnici Ministarstva pravosuđa i Državnog odvjetništva RH, te Ministarstva socijalne politike i mladih. Hvala i svima Vama koji ste došli! I naravno- veliko hvala UNICEF-u Uredu za Hrvatsku!

Više o samom događanju na: 

http://www.mspm.hr/novosti/vijesti/predstavljanje_prirucnika_izvansudska_nagodba_u_kaznenom_postupku_prema_mladima_u_sukobu_sa_zakonom_u_republici_hrvatskoj

http://www.zagrebonline.hr/predstavljen-prirucnik-o-izvansudskoj-nagodbi-u-kaznenom-postupku-prema-mladima-u-sukobu-sa-zakonom/

 

IZBORNA SKUPŠTINA UDRUGE

održava se 15.11.2013.g. na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu s početkom u 15 sati u dvorani P7.

Predloženi dnevni red je:

1. Obavijesti
2. Izvještaj o radu Udruge 2011. do 2013.g.
3. Financijski izvještaj za period 2011. do 2013.
4. Izmjene Statuta Udruge
5. Okvirni plan i program rada Udruge od 2013. do 2015.g.- prijedlozi kanditata za Upravni odbor
6. Izbor Upravnog odbora Udruge
7. Plaćanje članarine za 2014. godinu
8. Razno.

 

SUPERVIZIJA članova Udruge

održava se 11.10.2013.g. na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu (dvorana P7) u Zagrebu s početkom u 10 sati. Predviđa se trajanje do 15 sati.

Dnevni red:

1.  Aktualni sat (izvješća stručnih službi, edukacija /mentorstvo, urgentna pitanja)

2.  Supervizija/rad na slučajevima

3.  Razno.

 

Sudjelovanje na radionici "ACCESSIBILITY AND INITIATION OF RESTORATIVE JUSTICE" 

Članica Udruge Lidija Schauperl (stručna savjetnica na Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu) te Helenca Pirnat Dragičević (zamjenica glavnog državnog odvjetnika RH) sudjeluju 17. i 18. 10. 2013. na radionici naziva  “Accessibility and Initiation of Restorative Justice” u Leuvenu, Belgija.  Radionicu organizira European Forum for Restorative Justice.
Radionica se održava u sklopu istoimenog projekta čiji je cilj stjecanje dubljeg uvida u upućivanje slučajeva i početne faze restorativnih procesa.
Primarni cilj radionice odnosi se na informiranje sudionika o korištenju restorativnIh procesa, doprinos sudionika radionice daljnjim istraživanjima kao i na omogućavanje veće dostupnosti restorativnih procesa. Tijekom radionice prezentirat će se kvantitativni i kvalitativni rezultati dobiveni ovim projektom.

 

UDRUZI PRIZNANJE ZA DOPRINOS U RAZVOJU MIRENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

19. rujna, 2013. održana je svečanost obilježavanja 10. godišnjice postojana Hrvatske udruge za mirenje na kojoj je UDRUGA ZA IZVANSUDSKU NAGODBU dobila PRIZNANJE ZA DOPRINOS U RAZVOJU MIRENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ na što smo posebno ponosni!
Na obljetnici su sudjelovali Branko Hrvatin, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske, predstavnici Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Grada Zagreba, predstavnici američkog, britanskog i norveškog veleposlanstva, Njemačke zaklade za međunarodnu suradnju – Deutsche Stiftung fur Internationale Rechtliche Zusammenarbeit e. V., predstavnici brojnih institucija za mirenje u nas, iz Slovenije i Srbije.

 

OKRUGLI STOL "NAŠIH 10 GODINA U MIRENJU" 

Okrugli stol naziva „Naših 10 godina u mirenju“ u organizaciji Hrvatske udruge za mirenje održan je 18.09.2013.
I Udruga za izvansudsku nagodbu sudjelovala je na njemu zajedno sa različitim udruženjima, komorama i sucima koji se na različite načine i u različitim domenama bave mirenjem, odnosno medijacijom.
Bilo je dinamično, a raspravljalo se o medijatorskoj profesiji, reputaciji medijatora u javnosti, mogućim aktivnostima na području razvoja i implementacije mirenja općenito u RH.
Na okruglom smo stolu, između ostalog, predstavili i naš dosadašnji rad i postignute uspjehe!

 

IZVANSUDSKA NAGODBA PREDSTAVLJENA NA 13. GODIŠNJOJ KONFERENCIJI EUROPSKOG KRIMINOLOŠKOG DRUŠTVA

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Budimpešti od 4. do 7. rujna, 2013. godine održana je 13. Godišnja konferencija Europskog kriminološkog društva čija je glavna tema bila „Dalje od kažnjavanja: Kazneno djelo i kontrola kriminaliteta u Europi iz komparativne perspektive“.
Predsjednica Udruge- Anja Mirosavljević, na toj je konferenciji predstavljala hrvatski model izvansudske nagodbe i izložila predavanje naslova „Comparison of two Croatian victim-offender mediation subsamples in relation to the form of compensation“.

Na konferenciji je sudjelovalo preko 1000 sudionika iz 53 zemalja svijeta.

 

IZDAN PRIRUČNIK "IZVANSUDSKA NAGODBA U KAZNENOM POSTUPKU PREMA MLADIMA U SUKOBU SA ZAKONOM"

Priručnik "Izvansudska nagodba u kaznenom postupku prema mladima u sukobu sa zakonom u Republici Hrvatskoj" autorica i članica naše udruge- Nivex Koller-Trbović, Antonije Žižak, Anje Mirosavljević,  Lidije Schauperl te Helence Pirnat-Dragičević, zamjenice glavnog državnog odvjetnika RH, ugledao je svjetlo dana što nas posebno veseli!
Uskoro ćemo imati i promociju knjige, a zainteresirani će dobiti i svoj primjerak knjige!

Link na knjigu: Priručnik

 

ZAPOČEO DRUGI SEMESTAR EDUKACIJE ZA BUDUĆE POSREDNIKE

Nakon položenog teorijskog ispita u srpnju, 2013.g., od rujna je krenuo II. semestar edukacije za buduće posrednike tijekom kojeg će sudionici edukacije raditi na slučajevima u praksi uz mentorstvo naših posrednika iz Zagreba i Osijeka s dugogodišnjim iskustvom u provedbi posebne obveze posredovanja kroz izvansudsku nagodbu. Tijekom jeseni održat će se i dva supervizijska susreta. Kraj edukacije planiran je u prosincu ove godine.

 

ČLANAK "IZVANSUDSKE NAGODBE ŠTITE MLADE OD STIGME"

U lipanjskom broju stručnog časopisa Zaštita izašao je članak temeljem intervjua s Anjom Mirosavljević, predsjednicom Udruge za izvansudsku nagodbu, naslova "Izvansudske nagodbe štite mlade od stigme". U tekstu se govori o modelu izvansudske nagodbe, njenim prednostima za oštećenika i počinitelja kaznenog djela, uspješnosti i širenju izvansudske nagodbe na cijelu Hrvatsku.

Članak možete pročitati ovdje: http://www.uisn.hr/docs/PressCut_13842824.pdf

 

IZVANSUDSKA NAGODBA ZA MLADE U SUKOBU SA ZAKONOM KRENULA S IMPLEMENTACIJOM NA PODRUČJE CIJELE HRVATSKE - U TIJEKU EDUKACIJA ZA BUDUĆE POSREDNIKE

S osobitim veseljem obavještavamo Vas da je sredinom travnja 2013. krenuo prvi blok edukacije za posrednike koji će po okončanju edukacije biti osposobljeni za provedbu posebne obveze posredovanja kroz izvansudsku nagodbu u okviru uvjetovanog oportuniteta namijenjenu mladima u sukobu sa zakonom.
U jednogodišnjoj edukaciji sudjeluje 39 sudionika (socijalnih pedagoga, psihologa, socijalnih radnika) iz mahom županijskih središta u Hrvatskoj. Tako u edukaciji sudjeluju stručnjaci iz sljedećih gradova: Karlovac, Čakovec, Virovitica, Koprivnica, Bjelovar, Sisak, Krapina, D.Stubica, Varaždin, Požega, Slavonski Brod, Vukovar, Zadar, Šibenik, Omiš, Split, Solin, Dubrovnik, Rijeka, Pula i Gospić.

Kraj edukacije planiran je za jesen/zimu ove godine.

Edukacija se odvija uz pokroviteljstvo i podršku UNICEF-a za Hrvatsku te u partnerstvu s Ministarstvom socijalne politike i mladih, Državnim odvjetništvom RH i Udrugom za izvansudsku nagodbu.
 

 

ODRŽANO UKUPNO 8 STRUČNIH SKUPOVA ZA DRŽAVNE ODVJETNIKE, STRUČNE SURADNIKE NA DRŽAVNIM ODVJETNIŠTVIMA I RAVNATELJE TE STRUČNE DJELATNIKE CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB NA TEMU PROVEDBE IZVANSUDSKE NAGODBE

Tijekom veljače ove godine u partnerstvu s UNICEF-om (Ured za Hrvatsku), Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske, Pravosudnom akademijom održano je četiri stručnih skupova za državne odvjetnike i stručne suradnike/savjetnike na državnim odvjetništvima u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu. Na skupovima je sudjelovalo 60-ak sudionika, a cilj edukacije bio je senzibilizacija i upoznavanje državnih odvjetnika i stručnih suradnika/savjetnika na državnim odvjetništvima u Hrvatskoj s institutom izvansudske nagodbe, međunarodnim dokumentima u njenoj podlozi kao i sa zakonsko-stručnim kriterijima za nalaganje ove posebne obveze.
Edukacije su vodile stručne savjetnice na Općinskim državnim odvjetništvima u Zagrebu i Osijeku- Lidija Schauperl i Mila Ćališ, te Helenca Pirnat Dragičević, zamjenica glavnog državnog odvjetnika RH.

Tijekom veljače i ožujka ove godine u suradnji i partnerstvu UNICEF-ovog Ureda za Hrvatsku, Ministarstva socijalne politike i mladih i Udruge za izvansudsku nagodbu održana su četiri jednodnevna stručna skupa/edukacije u Rijeci, Zagrebu, Splitu i Osijeku s ukupnim brojem od nešto više od 100 sudionika namijenjenih ravnateljima i stručnim djelatnicima centara za socijalni skrb.
Cilj skupova bio je senzibilizacija djelatnika centara za socijalnu skrb za izvansudsku nagodbu i restorativnu pravdu.

Edukacije su vodile posrednice i članice Udruge za izvansudsku nagodbu Ružica Korov, Sanja Vladović, Davorka Lalić Lukač i Vesna Gmaz Luški.
 

 

EDUKACIJA IZ IZVANSUDSKE NAGODBE U KAZNENOM POSTUPKU PREMA MALOLJETNIM I MLAĐIM PUNOLJETNIM OSOBAMA U SUKOBU SA ZAKONOM

Pod pokroviteljstvom i financijskom pomoći UNICEF-a, Ureda za Hrvatsku, a u suradnji Ministarstva socijalne politike i mladih, Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Udruge za izvansudsku nagodbu, započinje edukacija stručnjaka za provođenje posebne obveze Izvansudske nagodbe na području cijele Hrvatske.

Od jeseni 2001. godine izvansudska nagodba u okviru uvjetovanog oporutniteta provodi se prema maloljetnim i mlađim punoljetnim počiniteljima kaznenih djela u tri hrvatska grada, Zagrebu, Osijeku i Splitu. Riječ je o pristupu koji se već nekoliko desetljeća uspješno provodi diljem svijeta (Europa, SAD, Australija, Kanada, Novi Zeland), a preko deset godina i u Hrvatskoj. Dosadašnje evaluacije potvrdile su brojne prednosti koje takav pristup donosi žrtvi, ali i počinitelju te zajednici. Uz to, različiti međunarodni dokumenti upućuju na primjenu medijacije u kaznenim predmetima. Stoga je posebna obveza izvansudska nagodba unesena u novi Zakon o sudovima za mladež iz 2011. (čl.72), te je donesena odluka o širenju provedbe ove posebne obveze u RH.

Riječ je o opsežnoj edukaciji s nekoliko ciljanih skupina sudionika. Obuhvatit će državne odvjetnike i stručne suradnike na općinskim državnim odvjetništvima, ravnatelje i stručne djelatnike centara za socijalnu skrb kroz jednodnevne stručne skupove s ciljem informiranja ključnih dionika u provođenju te posebne obveze. Edukacija za buduće posrednike u Stručnim službama za izvansudsku nagodbu trajat će dva semestra (otprilike godinu dana) i bit će usmjerena na teorijski i praktični dio. Po završetku posrednici će dobiti certifikat o završenoj edukaciji za provođenje izvansudske nagodbe u kaznenom postupku prema mladima u sukobu sa zakonom.

Nije na odmet napomenuti da, iako trenutno ne postoje uvjeti za provedbu s odraslima, isti model primjenjiv je i na odrasle počinitelje kaznenih djela. U edukaciju za posrednike uključit će se stručnjaci (socijalni pedagozi, socijalni radnici, psiholozi i dr.) s višegodišnjim iskustvom u radu s mladima u sukobu sa zakonom, sa završenim dodatnim edukacijama te prema vlastitom izboru. Tijekom edukacije planirano je otvoriti Stručne službe za izvansudsku nagodbu u 18 gradova (uz postojeća tri). Edukaciju posrednika provodit će, prije svega, sadašnji posrednici s certifikatom i iskustvom u neposrednom radu s više od deset godina, supervizori, te nastavnici s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Početak edukacije planiran je za veljaču 2013. godine.